OFERTA

1. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, koszty administracji

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHMOŚCIAMI
 
Nasze kompetencje potwierdzone stosownymi licencjami  i uprawnieniami zapewniają wysokość jakość usług i gwarantują właściwą  gospodarkę i  zarządzanie nieruchomością.
 
To od właścicieli zależy czy chcą by nasza firma wzięła na siebie wszystkie czynności a w tym przede wszystkich podejmowanie decyzji w ramach zwykłego zarządu. Powierzenie naszej firmie zarządzania nieruchomością, w żaden sposób nie ograniczana praw członków wspólnoty mieszkaniowej, gwarantowanych im przez  ustawą o własności lokali.
 
Tak więc wspólnoty mieszkaniowe wybierające naszą ofertę mogą skorzystać z usług administrowania  nieruchomością lub też wybrać szerszy zakres usług i odpowiedzialności powierzając naszej firmie zarządzanie nieruchomością.
 
Administrowanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej to przede wszystkim obsługa w zakresie codziennego, prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz fachowa pomoc Zarządowi w podejmowaniu decyzji w zakresie czynności zwykłego zarządu oraz inicjowania uchwał dotyczących czynności przekraczających zarząd zwykły.
 
Mając świadomość jak wiele zależy od sprawnego przepływu informacji, wszystkim członkom wspólnoty zapewniamy stały kontakt zarówno telefoniczny jak i mailowy. Na wszystkie istotne pytania i interwencje zgłaszane przez mieszkańców staramy się odpowiadać najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Na specjalne życzenie wspólnoty zapewniamy indywidualny nadzór administratorski w oparciu o stałe dyżury (w określonych dniach i godzinach) pełnione w administrowanym obiekcie.
 
Wszystkim członkom Wspólnoty zapewniamy również dostęp dokumentów wspólnoty takich jak dokumenty rejestrowe, uchwały, regulaminy oraz aktualności dotyczące danego budynku.
 
W ramach obsługi administracyjnej zapewniamy m.in.:
 • przygotowanie planu gospodarczego Wspólnoty (przygotowanie preliminarza kosztów - na bazie naszych doświadczeń, w przypadku nieruchomości dopiero co oddanych do użytku, lub też na bazie zobowiązań wynikających już z zawartych umów jak również  w oparciu o prognozy cen podstawowych mediów takich jak: woda, gaz, energia elektryczna oraz wstępną kalkulację kosztów);
 • przeprowadzanie konkursu oferty na usługi, które wspólnota chce zlecić;
 • pomoc przy zawieraniu umów z usługodawcami (dostawcami mediów, usług, podmiotami zapewniającymi utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Wspólnoty itp.);
 • nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty (np. sprzątanie, pielęgnacja zieleni, ochrona, usługi konserwacyjne itp.), zaś w pierwszych miesiącach administrowania nieruchomością – codzienną osobistą kontrolę jakości;
 • organizowanie przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach, które służą wszystkim mieszkańcom wspólnoty, w szczególności zaś: kotłowni, przewodów kominowych, instalacji gazowych, węzłów cieplnych, separatorów, itp.;
 • rozliczanie zużycia mediów (ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania), a także dokonywanie – poprzedzających rozliczenie – odczytów liczników;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu corocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej (sporządzanie dokumentów podsumowujących rok działania wspólnoty pod względem inwestycyjnym, finansowym, spraw bieżących, tworzenie projektów uchwał, przygotowywanie list lub kart do głosowania, przygotowywanie zaproszeń na zebranie oraz dostarczanie ich wszystkim członkom wspólnoty, organizowanie miejsca zebrania, pomoc techniczną i merytoryczną podczas zebrania);
 • realizację uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
 • zorganizowanie biura wspólnoty jeśli takie jest dostępne na terenie nieruchomości wspólnoty.

KOSZTY ADMINISTRACJI (łącznie z księgowością)

 • Wynagrodzenie związane z obsługą w zakresie administrowania i prowadzenia księgowości wspólnoty mieszkaniowej ustalane są indywidualnie dla każdej nieruchomości. Cena naszych usług w zakresie administrowania (wraz z obsługą księgową) rozpoczynają się już od kwoty 0,40 zł/m2. Jest to kwota netto. Aktualnie usługi związane z zarządzeniem nieruchomościami mieszkalnymi są zwolnione z Vat.
 • Stawka wynagrodzenia uzależniona jest od powierzchni nieruchomości, liczby właścicieli/lokali, zakresu świadczonych usług i obowiązków oraz szczególnych wymagań wspólnoty. Dokładne oszacowanie stawki i wynagrodzenia jest  możliwe jest po dokładnym zapoznaniu się z przedmiotową nieruchomością i rozmową  z zarządem wspólnoty.
 • Wspólnoty mieszkaniowe poszukujące zarządcy i administratora zapraszamy do niezobowiązującego spotkania, po którym istnieje możliwość przygotowania oferty dedykowanej dla  konkretnej nieruchomości.

2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych (więcej...)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy zajmują się samodzielnie zarządzaniem swymi nieruchomościami, w ramach naszej oferty proponujemy usługę prowadzenia księgowości wspólnoty mieszkaniowej. W takim oto przypadku właściciele zarządzający samodzielnie nieruchomością mogą liczyć na :
 
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej, w sposób przewidziany uchwałą wspólnoty oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • wypełnianie w imieniu wspólnoty części obowiązków, związanych z faktem zatrudniania przez nią osób fizycznych na zasadach  umowy zlecenia lub umowy o dzieło poprzez:
           -    ustalanie każdego miesiąca wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, których płatnikiem jest wspólnota;
           -    sporządzanie i przesyłanie do właściwego oddziału zus odpowiednio deklaracji rejestrujących i wyrejestrowywujących z ubezpieczenia społecznego pracowników wspólnoty lub osoby, z którymi wspólnota zawarła umowę zlecenia;
           -    wyliczanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych przez wspólnotę umów o dzieło lub umów zlecenia;
 • przygotowywanie i przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych pit dotyczących osób związanych ze wspólnotą stosunkiem prawnym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz członków zarządu wspólnoty pobierających z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie, każdorazowo, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na wspólnotę taki obowiązek;
 • prowadzenia analitycznych rozliczeń finansowych z właścicielami lokali z tytułu wpłat na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, koszty indywidulane;
 • nadzór nad terminowością wpłat od właścicieli
 • •    dokonywanie rozliczeń Wspólnoty z podmiotami świadczącymi usługi na jej rzecz;

3. Oferta dodatkowa Major Domus (więcej...)

Dodatkowo dla wygody naszych Klientów przygotowaliśmy unikalną usługę  „Major Domus". Jeżeli i macie Państwo problem z zajmowaniem się  swymi nieruchomościami  z powodu pracy za granica, w innym mieście czy o prostu braku czasu, możecie ten problem scedować na nas. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i przygotowania indywidualnej oferty.

4. Wycena (więcej...)

Zespół Sekro – Nieruchomości wykonuje wyceny nieruchomości dla potrzeb banków, urzędów i jednostek samorządu  terytorialnego, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych i osób fizycznych. Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych. Doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów i dlatego staramy się być elastyczni i wyrozumiali zarówno w ustalaniu terminu wykonania zlecenia jak również wynagrodzenia za wykonaną pracę. Nasz zespół gwarantuje profesjonalne, obiektywne i rzetelne wykonanie operatów szacunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.
Najczęściej wyceny nieruchomości są wykonywane na potrzeby:   
 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy   
 • Kupna-sprzedaży   
 • Aktualizacji opłat  z tytułu użytkowania wieczystego   
 • Opłat planistycznych   
 • Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Poza szacowaniem wartości rynkowej nieruchomości i sporządzaniem operatów szacunkowych oferujemy:

 • doradztwo inwestycyjne
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • przygotowywanie informacji i opinii o nieruchomości oraz stawkach czynszów
 
Informacje dla Klienta
Nasza firma oferuje pełen zakres usług, jednakże w celu skrócenia czasu oczekiwania na realizację zamówienia istnieje potrzeba wcześniejszego zgromadzenia dokumentów związanych z wycenianą nieruchomością. Zgromadzenie tych dokumentów jest czasochłonne i w przypadku kiedy nasz Klient życzy sobie abyśmy i w tym zakresie świadczyli swe usługi chętnie się tego podejmiemy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż posiadanie niżej wymienionych dokumentów znacznie przyśpiesza czas realizacji usługi podajemy je do wiadomości Klienta.
Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego:
 A)  Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):
 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu
 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla całej nieruchomości budynkowej
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal, wypis a kartoteki budynku, wypis z kartoteki lokalu
 • zaświadczenie samodzielności lokalu.
 B) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:
 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące lokalu (odpis aktu notarialnego nabycia)
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal
 C) Nieruchomość zabudowana:
 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
 • pozwolenie na użytkowanie.

D) Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):

 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.


Copyright © 2014 SEKRO